PD&M Collection IC
Autodesk Product Design & Manufacturing Collection คือ ชุดซอฟต์แวร์ช่วย ออกแบบ (CAD) วิเคราะห์ (CAE) ไปจนถึงงานผลิต (CAM)

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection Product Description

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีโปรแกรม Autodesk Inventor เป็นโปรแกรมหลัก ด้วยการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นในชุดเป็นเวิร์กโฟลว์ CAD, CAM และ CAE ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และเครื่องจักรกล (Machine Design) การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมขั้นสูง (Advance Simulation) งานผลิต 5 แกน (5-Axis CAM) ไปจนถึงออกแบบผังโรงงาน (Factory Layout) และวิเคราะห์กระบวนการผลิตได้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด (Process Analysis, Material Flow Analysis และ Machine Utilization Analysis) และในชุดซอฟต์แวร์ยังมี โปรแกรม AutoCAD และ AutoCAD สำหรับเขียนแบบและออกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานออกแบบทางเครื่องกล สำหรับออกแบบโรงงานต้นกำลัง เป็นต้น และตอบโจทย์การออกแบบในปัจจุบันด้วยโปรแกรม Fusion 360 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Cloud-Based Technologies ที่สามารถรองรับงาน CAD CAM CAE ไปจนถึง Generative Design

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้

PDMC-Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional โปรแกรมออกการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมเครื่องกล (Product and Mechanical Engineering Design) ระดับมืออาชีพ (Professional-Grade 3D Software)

 • ออกแบบงานพาร์ท: รองรับเทคนิคการโมเดลแบบ Parametric, Direct, Freeform Modeling, ออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานพลาสติก Plastic Part Design, ออกแบบงานโลหะแผ่น งานเมทัลชีท แผ่นพับ แผ่นคลี  Sheet Metal Part Design
 • ออกแบบงานแอสเซมบลี: ออกแบบโครงสร้างเหล็ก Frame Design, ออกแบบงานประกอบแบบงานเชื่อม Weldment Design, ออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกล Machinery Design, ออกแบบระบบท่อ Tube and Pipe Design, ออกแบบระบบสายไฟ Cable and Harness Design, ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Tooling and Mold Design
 • สร้างแบบจำลองและวิเคราะห์: วิเคราะห์แบบจำลองตามสภาพการทำงานจริง Dynamic Simulation, วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดจากความถี่ธรรมชาติ Modal Frequency, วิเคราะห์ความเค้น Stress Analysis และระยะโก่งของโครงสร้าง Frame Analysis
 • สร้างงานนำเสนอ: ทำภาพนิ่งหรือแอนิเมชันการถอดหรือประกอบ Exploded View และ เรนเดอร์นิ่งหรือแอนิเมชัน เพื่อนำเสนอผลงานที่น่าสนใจด้วย Inventor Studio (Image and Animation Rendering)

 

PDMC-Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran คือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ที่ทำงานร่วมกับ Inventor Professional โดยสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้แก่ Stress, Dynamics, และ Heat Transfer ด้วยการวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Analysis: FEA) ด้วยตัวคำนวณ Autodesk NASTRAN Solver

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน (Basic Analysis) ได้แก่ Linear Statics, Buckling, Prestress Static and Normal Modes, Normal Modes, Linear Steady State Heat Transfer, Composites, Assembly Modeling with Contact และ Thermal Stress
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analysis) ได้แก่ Nonlinear Statics, Nonlinear Transient Heat Transfer และ Nonlinear Steady State Heat Transfer

 

PDMC Inventor CAM

Autodesk Inventor CAM คือ ซอฟต์แวร์ CAM: Computer Aided Manufacturing ที่ทำงานร่วมกับ Inventor Professional รองรับกระบวนการผลิต (Machining Operation) ตั้งแต่ 2.5 ถึง 5 แกน Simultaneous ดังนี้

 • Engraving, Water Jet, Laser Cutter, Plasma Cutter
 • 2.5-Axis Milling
 • 3-Axis Milling
 • 3+2 Positioning
 • 5 Axis Simultaneous Milling
 • Turning
 • Mill-Turn
 • Probing

 

 PDMC-Factory Design Utilities

Autodesk Factory Design Utilities เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการออกแบบเลย์เอาโรงงาน และวิเคราะห์กระบวนการผลิต ที่ทำงานบน AutoCAD, Inventor Professional และ Navisworks Manage ที่มีไลบรารี่ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบเลย์เอาท์ เช่น Conveyors, Material Handling Equipment (MHE) และ Facility Equipment ที่สามารถปรับขนาดได้ตามการออกแบบ (Resize and Reuse)

 • สามารถนำเลย์เอาท์เดิมมาใช้งานต่อได้ทันที และพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบเลย์เอาท์ 2มิติ
 • วิเคราะห์การไหล Material Flow Analysis หาคอขวดของกระบวนการผลิต Process Analysis และวิเคราะห์ Machine Utilization
 • สร้างเลย์เอาท์ 3มิติ ด้วย Inventor โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากเลย์เอาท์ 2มิติ จากโปแรกรม AutoCAD
 • รวมงาน (Combine) โครงสร้าง สถาปัตย์กรรม งานระบบ เข้ากับสายการผลิต เพื่อนำเสนอ สรวจสอบ และสื่อสารที่ถูกต้อง น่าสนใจด้วย Navisworks Manage

 

Autodesk Inventor Nesting คือ โปรแกรมเสริมที่ทำให้ Inventor Professional สามารถจัดเรียงชิ้นงาน (Nest) โดยอัตโนมัติให้คุมค่าหรือมี Efficiency สูงสุด ซึ่งรองรับไฟล์ IPT, IAM DWG DXF โดยการทำงานเป็นเวิร์ดโฟลว์แต่การออกแบบชิ้นงาน (Model) จัดเรียง (Nest) และการผลิต (Cut) ที่ทำงานอยู่บน Inventor Professional

 • ออกแบบชิ้นงาน Sheet Metal Design ด้วยโปรแกรม Inventor Professional
 • จัดเรียง Nest ด้วยโปแกรม Inventor Nesting
 • สามารถทำ CAM สำหรับการการผลิต Cutting ด้วย Inventor CAM

 

PDMC-Inventor Inventor Tolerance Analysis

Autodesk Inventor Tolerance Analysis คือ โปรแกรมเสริมที่ทำให้ Inventor Professional สามารถวิเคราะห์ค่าเผื่อ (Tolerance) จากการออกแบบของแต่ละพาร์ทจากงานประกอบ เพื่อวิเคราะห์หา Stackup Tolerance (1D-Stackup Problems)  ที่รองรับวิธีการวิเคราะห์แบบ Worst-Case, General Statistical และ Root Sum Of Squares (RSS) ที่สามารถสร้างรายงานผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำข้อมูลไปใชวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนในการผลิตที่เกิดจากค่า Tolerance ได้อย่างถูกต้อง

 

PDMC Vault

Autodesk Vault Basic คือ ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล Data Management Software เช่น ไฟล์เอกสาร แบบสั่งผลิต ไฟล์งาน หรือไฟล์โมเดล เป็นต้น ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบควบคุมและจัดการไฟล์ต่างๆ ภายในโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดการข้อมูล CAD Data แบบเป็นศูน์กลลาง
 • รองรับการทำงานหลายผู้ใช้
 • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยบัญชีผละรหัสผ่านของผู้ใช้
 • เก็บประวัติการแก้ไขไฟล์ Version Management
 • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ที่มีการเรียกใช้ เช่น ไฟล์ Part ของ Assembly หรือไฟล์ External Reference (Xref) เป็นต้น
 • ทำงานร่วมโปรแกรมออกแบบและเขียนแบบของ Autodesk ได้ เช่น AutoCAD, Inventor Professional, Navisworks Manage รวมถึง Microsoft Word, Excel และ Power Point อีกด้วย

 

PDMC-Fusion 360

Autodesk Fusion 360 เป็นซอฟต์แวร์ Cloud-Based สำหรับออกแบบ 3 มิติ (Product Design) ที่สามารถทำ CAD/CAM/CAE รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และหลายแพลตฟอร์มทั้ง PC และ MAC

 • สามารถออกแบบด้วยเทคนิค Parametric Modeling, Direct Modeling, Freeform Modeling และสามารถทำงานประกอบ Assembly Design
 • สร้างงานนำเสนอ Animation และ Image Rendering ที่สมจริงและน่าสนใจ
 • รองรับงานผลิต 2.5-5 Axis Simultaneous (ความสามารถเหมือน Inventor CAM)
 • การวิเคราะห์ชิ้นงาน Linear Static Stress, Modal Frequency, Thermal และ Thermal Stress Analysis

 

 PDMC-Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage คือ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือรีววิวโครงการ Project Review Software รวมงาน Combine แบบ 2D Drawing, 3D Model และข้อมูล Information ของทั้งโครงการเข้าด้วยกันเพื่อ สื่อสารและตรวจสอบร่วมกันภายในโครงการ

 • นำข้อมูล 3D CAD จากโปรแกรมต่างๆ หรือจากส่วนงานต่างๆ มาทำงานร่วมกัน หรือ Combine งาน
 • รีวิวโครงการด้วยเครื่องมือ Save Viewpoint, Measure, Tag & Comment, Walk-Through และ Fly-Through เป็นต้น
 • วิเคราะห์หาการชนกันของวัตถุต่างในโรงการก่อนก่อสร้างจริง (Crash Dictation)
 • เชื่อมโยงโมเดล 3มิติ กับข้อมูล เพื่อสร้าง Schedule แบบจำลอง 4D Simulation
 • สร้างงานนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเอนิเมชัน
 • ถอดปริมาณ Quantity Takeoff

 

PDMC-Recap PRO

Autodesk ReCap 360 Pro คือ ซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขภาพหรือ Cloud Point จากไฟล์ Laser Scan ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดล (3D Model) และรองรับการสแกนด้วยเทคนิคการรวบภาพ Fly features สำหรับอุปกรณ์ UAV หรือ Drone

 

PDMC-3ds Max

Autodesk 3ds Max คือ โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอผลงานระดับมืออาชีพ ด้วยการสร้างงานเรนเดอร์ (Render) และงานแอนิเมชัน (Animation) คุณภาพสูงให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ช่วยผลดต้นทุนจากการสร้างต้นแบบ (Physical Prototype) และการถ่ายภาพเพื่อทำสื่อโฆษณาหรือเพื่อการนำเสนอในที่ประชุมที่น่าสนใจ

 

PDMC-AutoCAD Mechanical

Autodesk AutoCAD Mechanical คือ AutoCAD สำหรับเขียนแบบเครื่องกลได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น Power Dimension, Automatic Hidden Line, +700,000 Standart Paer, Machinery Generator & Calculator, Document 3D Model, Automatic Hole Chert, BOM และ Balloon เป็นต้น

 

PDMC-AutoCAD Electrical

Autodesk AutoCAD Electrical คือ AutoCAD สำหรับออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้าด้วยคำสั่งเฉพาะทาง เช่น Schematic ระบบควบคุม Control System, PLC I/O design, ไลบรารี่สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, BOM & Part List และการสร้างรายงาน เป็นต้น

 

PDMC-AutoCAD Plant 3D

Autodesk AutoCAD Plant 3D คือ AutoCAD สำหรับออกแบบท่อในโรงงาน โรงต้นกำลัง โรงไฟฟ้า หรือ โรงกลั่นน้ำมัน ด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น ไลบรารี่สำหรับงานเขียนแบบท่อ Isometric, P&ID และแบบท่อ Orthographic, BOM, มีเครื่องมือเขียนโมเดลอุปกรณ์และงานโครงสร้าง เป็นต้น

 

PDMC-AutoCAD MEP

Autodesk AutoCAD MEP คือ AutoCAD สำหรับออกแบบงานระบบอาคาร ทั้งงานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร และงานระบบปรับอากาศ ด้วยเครื่องมือเฉพาะเช่น ไลบรารี่ของอุปกรณ์ Duct, Pipe, Conduit, Cable Tray, Schematic Design Tools, Smart Dimension เป็นต้น

 

PDMC-AutoCAD Architecture

Autodesk AutoCAD Architecture คือ AutoCAD สำหรับออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคำสั่งและไลบรารี่สำเร็จรูป เช่น Renovation Mode, ตัด (Trim) ผนัง ( Wall) อัตโนมัติเมื่อใส่ Door & Window, ไลบรารี่สำหรับงานสถาปัตยกรรม,  Automatic Evaluation & Section View  เป็นต้น

 

PDMC-AutoCAD Raster Design

Autodesk AutoCAD  Raster Design คือ AutoCAD สำหรับประสานการทำงานระหว่างภาพอิมเมจ (Raster Image) ต่างๆ เช่น การแปงภาพถ่ายหรือสเกน (Raster Image) ให้เป็นวัตถุ (Vector) และแก้ไขได้ในโปรแกรม AutoCAD

 

PDMC-AutoCAD Web Apps Mobile Apps

Autodesk AutoCAD Web App และ Autodesk AutoCAD Mobile App คือ AutoCAD ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD ที่ทำให้เราสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ DWG ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

 

PDMC-Autodesk Rendering

Autodesk Rendering in A360 คือเทคโนโลยี Render ภาพนิ่งบน Cloud ที่สามารถสร้างภาพที่สมจริง (Photorealistic) ที่มีความละเอียดสูง (High-Resolution Image)

 

PDMC-Autodesk Drive

Autodesk Drive คือ Cloud Storage ที่ให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล รีวิว ตรวจสอบไฟล์ ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับไฟล์มากกว่า 60 นามสกุล และทุกแพลตฟอร์ม ด้วยเนื้อที่ใช้งานสูงถึง 25 GB

 

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP